fbpx Skip to main content

Kontraktura lakta

Kontraktura lakta smanjuje funkciju ruke

 Normalan opseg pokreta u laktu je iznimno bitan za funkciju cijele ruke. Pokret savijanja (fleksija) u laktu je usmjeren prema nama samima i omogućuje nam u prvom redu hranjenje i higijenu, te prinošenje stvari prema tijelu i glavi. Pokret ispružanja (ekstenzije) lakta omogućuje nam interakciju s okolinom, te dohvaćanje udaljenih stvari. Normalan opseg pokreta u laktu je od 0-140 stupnjeva fleksije. U laktu se djelomično odvijaju i pokreti rotacije podlaktice (supinacija i pronacija) u proksimalnom radioulnarnom zglobu.

Kontrakture lakta, odnosno gubitak opsega pokreta (engl. stiff elbow) su prilično česte nakon ozljeda i operacija lakta zbog specifične anatomske građe lakta, s brojnim mišićima u blizini zglobne čahure. Postoje određena urođena stanja koja uzorkuju kontrakture lakta poput artrogripoze, urođene dislokacije glavice radijusa i sinostoze (sraštanja) radijusa i ulne. Stečene kontrakture lakta su puno češće i javljaju se kod osteoartritisa lakta, ozljeda lakta poput luksacija i prijeloma, nakon operacija u području lakta, nakon duže imobilizacije lakta, kod cerebralne paralize, ozljeda mozga te opeklina. Uzorci kontrakture mogu biti unutar zgloba (intrizični uzroci) radi nekongruentosti zglobnih tijela i loše sraslih prijeloma, slobodnih zglobnih tijela, osteofita (stvaranja koštanih izraslina na normalnim dijelovima kosti), te sinovitisa. Uzroci kontrakutre mogu biti i izvan zgloba (ekstrinzični uzroci) i to su u prvom redu skvrčavanje i zadebljanje zglobne čahure, kontrakture ligamenata, heterotopne osifikacije (stvaranje nove kosti u mekim tkivima), te ožiljci kože, osobito nakon opeklina.

Klinički pregled kod kontrakture lakta

Prilikom pregleda potrebno je utvrditi koliko dugo traje kontraktura, te koji je razlog kontrakture, da li je bilo ranijih operacija, mora se pregledati koža i prisutnost ožiljaka, oteklina i eventualno zadebljanje u području lakta, te izmjeriti opsega pokreta u laktu, fleksije i ekstenzije, te rotacija podlaktice, odnosno pronacije i supinacije. Također je važno utvrditi da li postoji neuroloških poremećaja na ruci, osobito ulnarnog živca u kubitalnom kanalu. Potrebno je učiniti i radiološku obradu, u prvom redu RTG lakta, a prema potrebi, ovisno o uzroku kontrakture i CT i/ili MR lakta.

Liječenje kontrakture lakta

Liječenje kontraktura lakta je u prvom redu konzervativno, neoperacijsko, fizikalnom terapijom u trajanju barem 6 mjeseci od nastanka kontrakture. Liječenje se provodi u prvom redu aktivnim i pasivnim vježbama opsega pokreta uz čim veću upotrebu ruke za svakodnevne aktivnosti. Također se mogu koristiti i statičke udlage u fleksiji i/ili ekstenziji koje se koriste noću i/ili dio dana i prema potrebi se izmjenjuju. Minimalni cilj liječenja je postići opsega pokreta od 30-130 stupnjeva fleksije, te po 50 stupnjeva pronacije i supinacije, što je funkcionalni opseg pokreta u laktu i omogućuje normalno funkcioniranje za većinu aktivnosti. Ako nakon 6 mjeseci intenzivne fizikalne terapije nije postignut zadovoljavajući opseg pokreta potrebno je pristupiti operacijskom liječenju, opuštanju kontrakture lakta, koje se može izvesti artroskopskim ili otvorenim putem, ovisno stupnju kontrakture i uzroku kontrakture. Princip operacijskog liječenja je ukloniti uzrok. Najčešći uzorci su zadebljanje zglobne čahure, kontraktura ligamenata, kompresivna neuropatija ulnarnog živca, osteofiti i heterotopne osifikacije. Stoga najčešće izvodimo opuštanja kontrakutre lakta izrezivanjem zglobne čahure (kapsulotomijom), presijecanjem stražnjeg kraka medijalnog kolateralnog ligamenta, opuštanjem ulnarnog živca u kubitalnom kanalu, odstranjenjem osteofita te odstranjenjem heterotopnih osifikacija.

Operativno liječenje kontraktura lakta

Operaciju izvodimo u regionalnoj anesteziji uz primjenu katetera (male cjevčice) putem kojeg se tijekom cijelog boravka u bolnici aplicira lokalni anestetik kako bi se omogućila bezbolna fizikalna terapija. Nakon operacije potrebno je ostati u bolnici 4-5 dana radi intenzivne i rane rehabilitacije koja započinje prvi dan nakon operacije. i potrebno je odmah nastaviti ambulantnu terapiju po otpustu iz bolnice kako bi se postigao čim bolji rezultat liječenja.

Prevencija nastanka kontrakture lakta

Prevencija nastanka kontrakture je izrazito važna i provodi se adekvatnim liječenjem primarnih ozljeda lakta tako da se izbjegava imobilizacija lakta kada god je to moguće i započinje rana fizikalna terapija uz adekvatnu primjenu analgetika koji će smanjiti bolovi u ranoj fazi nakon ozljede i eventualne operacije. Također, ako je potreban operacijski zahvat na laktu nakon ozljede, onda je taj zahvat potrebno učiniti čim ranije, kako bi se čim prije uklonio uzrok boli i imobilizacija i započela fizikalna terapija. Često se u svrhu prevencije nastanka heterotopnih osifikacija propisuje primjena tableta Indometacina od 25 mg 3 puta dnevno kroz 4-6 tjedana.