RUČNI ZGLOB

Ručni zglob je, kao i ostatak ruke u funkciji šake. Iako se često pod pojmom „šaka“ podrazumijeva šaka i ručni zglob, ručni zglob je zasebna cjelina s izrazito specifičnom anatomskom građom i biomehanikom. Sastoji se 8 kostiju karpusa (ručja) posloženih u dva reda koji čine s jedne strane zglob s podlakticom, završnim dijelom palčane kosti (radijusa) i lakatne kosti (ulne), dok su s drug strane preko 5 karpometakarpalnih zglobova povezani sa šakom.

SpŠakaecifična građa kostiju karpusa i njihova anatomska građa omogućuju ručnom zglobu veliki opseg pokreta. Iako brojne karpalne kosti međusobno tvore brojne zglobove, njihova specifična međusobna povezanost poput prstena stvara funkcionalno dva najvažnija zgloba, radiokarpalni zglob (između završnog dijela palčane kosti i ulne s jedne strane i proksimalnog reda kostiju karpusa s druge strane), te midkarpalni zglob (između proksimalnog i distalnog reda kostiju karpusa). Oni omogućuju kretnje savijanja i ispružanja ručnog zgloba, rotacija i devijacija. Kosti karpusa su međusobno povezane brojnim ligamentima i pokretane su pute 5 mišića direktno, te putem mišića šake indirektno.

Unutar ručnog zgloba se nalazi i distalni radioulnarni zglob, spoj između završnog dijela palčane i lakatne kosti koji je stabiliziran pomoću triangularnog fibrokartilaginoznog kompleksa (trokutasti vezivno-hrskavični kompleks – TFCC). TFCC se sastoji od trokutaste hrskavice, koja se nastavlja na hrskavični plohu distalnog dijela pačane kosti, te radioulnarnih i ulnokarpalnih ligamenata koji stabiliziraju distalni radioulnarni zglob i karpus. Distalni radioulnarni zglob sudjeluje u pokretima rotacija podlaktice, odnosno pronacije i supinacije.

Ručni zglob je izrazito često izložen raznim (pre)opterećenjima i ozljedama, osobito prilikom padova, te oslanjanja na ruku i rada s težim stvarima i alatom. U području ručnog zgloba se javljaju neke od najčešćih ozljeda lokomotornog sustava, poput prijeloma distalnog dijela palčane kosti i skafoida, ozljeda ligamenata, u prvom redu TFCC-a (triangularnog fibrokartilaginoznog kompleksa), te živaca, osobito medijanog živca u karpalnom kanalu.

Izrazito važno je pravovremeno i pravilno liječenje ozljeda i bolesti ručnog zgloba kako bi se čim prije vratila i očuvala njegova puna funkcija. Klinički pregled ručnog zgloba sastoji se od anamneze, detaljnog razgovora bolesnika s liječnikom o specifičnim tegobama, a zatim kliničkog pregleda koji se sastoji od niza različitih testova kako bi se ustanovilo trenutno stanje i specifične tegobe. Prema nalazima koje je liječnik prikupio pomoću anamneze i kliničkog pregleda, bolesnik se upućuje na dodatnu dijagnostičku obradu: radiološku obradu (RTG, CT, MR), laboratorij, scintigrafiju, EMNG, biopsiju i slično.

Kontaktirajte nas

Ako imate hitan zahtjev, molimo vas da ga pošaljete ovdje.

Nazovite nas